j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

  • Žiadny produkt k košíku.
  • Žiadny produkt k košíku.
Zásady ochrany osobných údajov
  1. Kupujúci objednávkou v eshope www.dielo.sk dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a berie na vedomie ich spracovanie v informačných systémoch Predávajúceho v rozsahu objednávky
  2. Kupujúci berie na vedomie, že uvedené osobné údaje Predávajúci spracováva vo svojich informačných systémoch za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe VOP (v zmysle čl.6 ods.1 písm.b, GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie Zmluvy, a plnenie povinností Predávajúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to vrátane vybavenia reklamácie.
  3. Kupujúci vyjadril súhlas , že osobné údaje, ktoré uviedol Predávajúci spracováva vo svojich informačných systémoch, za účelom zasielania informačných a ponukových emailov Predávajúceho (v zmysle čl.6 ods.1 písm. a, GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov – 10 rokov od ukončenia poskytovania Služieb kupujúcemu.
  4. Na základe ustanovenia čl.3 GDPRKupujúci: (I) má právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojím osobným údajom, má právo požadovať od Predávajúceho ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, (II) má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, (III) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (IV) vie, že poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie Zmluvy. Nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, avšak následkom toho nemôže byť Zmluva medzi ním a Predávajúcim uzatvorená, (V) vie, že poskytnutie osobných údajov s jeho súhlasom na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú nebude možné zo strany Predávajúceho plniť, (VI) má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a to zaslaním na mailovú adresu: info@dielo.sk
  5. Kupujúci berie na vedomie, že podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR sú uvedené v samostatnej časti na stránke e-shopu viď. Ochrana osobných údajov.
  6. Uverejnením si predávajúci plní svoju povinnosť podľa čl.13 a 15-22 GDPR.