j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

  • Žiadny produkt k košíku.
  • Žiadny produkt k košíku.
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok elektronického obchodu www.dielo.sk

Všeobecné ustanovenia

  1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) predávajúceho spoločnosti Parcela s.r.o., so sídlom Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 363 26 551, IČ DPH: SK2021701099, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 13553/R a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácií tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
  2. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a VOP pred objednaním tovaru. V prípade reklamácie kupujúci berie na vedomie, že je v jeho záujme poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú k jej rýchlemu vybaveniu.
  3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prepravnej spoločnosti kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Záruka

  1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a je 24 mesiacov.
  2. Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či jeho mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.

Postup pri uplatnení reklamácie

V prípade, že kupujúci chce uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar v e-shope www.dielo.sk je povinný túto reklamáciu uplatniť prostredníctvom online reklamačného formuláru v ktorom uvedie dôvody pre reklamáciu.

 

Vybavenie reklamácie

Snahou predávajúceho je vyriešiť reklamácie neodkladne po obdržaní podnetu. V zložitejších prípadoch spravidla do 3 pracovných dní. Po dohode s kupujúcim, predávajúci zašle kupujúcemu riešenie reklamácie k odsúhlaseniu prostredníctvom emailu.

Reklamačný formulár